Effekter av spirituell healing för kvinnor som genomgår långvarig hormonbehandling för bröstcancer: en kvalitativ undersökning.
J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):211-6. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28.
Barlow F1, Walker J, Lewith G.

Spirituell healing är allmänt tillgänglig och används, men är ett försummat område för forskning och dess biologiska och psykologiska mekanismer förstås inte. Biverkningarna av långvarig hormonbehandling för bröstcancer har rapporterats leda till "läkemedelsresor" som kan minska de långsiktiga behandlingsfördelarna. Det undersöktes huruvida spiritual/andlig healing kan hjälpa patienter med bröstcancer som genomgår denna behandling.
METODER:
Den kvalitativa observationsstudien ägde rum i en specialistforskningsanläggning på ett allmänt sjukhus. Andlig/ Spiritual healing tillhandahölls av 4 healers registrerade hos den nationella federationen av Andlig/ spiritual healers. Tolv (12) patienter med bröstcancer som genomgått långvarig hormonbehandling och som hittade effekterna på sig själv, refererades själv och gavs vid veckovisa sessioner om cirka 40 minuter vardera. Deltagares förde dagliga journaler, direkta observationer noterade av healers, forskarens fältdagbok och en en-till-en halvstrukturerad intervju.
RESULTAT:
De positiva effekterna av andlig/ spiritual healing omfattade alla fysiska biverkningar av deras behandling, ökade energinivåer, ökat välbefinnande, känslomässig avslappning och återinträde med pre canceraktiviteter. Även om en deltagare övervägde läkemedelsuppehåll innan hen gick med i studien, kände ingen av deltagarna sig frestad att stoppa sina hormonella behandlingar samtidigt som de fick andlig/ spiritual healing.
SLUTSATSER:
Dessa kvalitativa resultat tyder på att andlig heling har potential att stödja patienter med bröstcancer vid upprätthållandet av deras långsiktiga ortodoxa behandlingar. Ytterligare forskning behövs för att testa andlig/ spiritual healing som en kostnadseffektiv komplementär terapi, för dem som genomgår långvariga cancerbehandlingar

Effects of spiritual healing for women undergoing long-term hormone therapy for breast cancer: a qualitative investigation.
J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):211-6. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28.
Barlow F1, Walker J, Lewith G.

Author information
BACKGROUND:
Spiritual Healing is widely available and used, but is a neglected area for research and its biologic and psychologic mechanisms are not understood. The side-effects of long-term hormonal therapy for breast cancer are onerous and have been reported to lead to "drug holidays" that could diminish the long-term treatment benefits. It was investigated whether Spiritual Healing could support patients with breast cancer undergoing this treatment.
METHODS:
The qualitative observation study took place in a specialist research facility in a general hospital. Spiritual Healing was provided by 4 healers registered with the National Federation of Spiritual Healers. Twelve (12) patients with breast cancer undergoing long-term hormone treatment and who found the effects onerous, self-referred themselves and were given ten weekly sessions of approximately 40 minutes each. Data collected included participant's daily records, direct observations noted by healers, the researcher's field diary and a one-to-one semi-structured interview.
FINDINGS:
The positive effects of Spiritual Healing included alleviation of the physical side-effects of their treatment, increased energy levels, enhanced well-being, emotional relaxation, and re-engagement with precancer activities. Although 1 participant admitted considering a drug holiday prior to joining the study, none of the participants felt tempted to stop their hormonal treatments while receiving Spiritual Healing.
CONCLUSIONS:
These qualitative findings indicate that Spiritual Healing has the potential to support patients with breast cancer in the maintenance of their long-term orthodox treatments. Further research is needed to test Spiritual Healing as a cost-effective complementary therapy, for those undergoing long-term cancer treatments