Upplevda resultat av andlig/ spirituell healing och förklaringar - en kvalitativ studie av de tyska healers och deras klienter.
BAKGRUND:

Begränsad forskning har genomförts om samtida andlig/ spirituell healing i europeiska länder. Syftet med denna artikel är att rapportera hur tyska healers och deras klienter upplevde och uppfattade resultatet av andlig/ spirituell healing och vilka förklaringar de använder för att beskriva de upplevda effekterna.
METODER:
Semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer användes för att samla in data från andliga/ spirituella healers och deras klienter. Analyserna baserades på det metodologiska begreppet riktad kvalitativ innehållsanalys. Data analyserades med hjälp av MAXQDA-programvara, diskuterades och granskades av ett tvärvetenskapligt forskargrupp bestående av medicinska antropologer, medicinska läkare och religionsstudier.
RESULTAT:

Totalt 15 healers och 16 klienter deltog i denna studie, 24 intervjuer med healers, 20 intervjuer med klienter och 8 deltagande observationer analyserades. Läkare och klienter rapporterade om resultat som positivt upplevda kroppsupplevelser, ökat välbefinnande, positiva känslor och symptomatisk lindring av medicinska klagomål. Kunder beskrev ofta förändringar i sina självbegrepp och anpassade livsvärden. Förklaringar för upplevda effekter inkluderade anslutning till transcendenta källor, konstruktion av mening, som ett resultat av klient-healer-förhållandet och som befogenhet att göra förändringar. Eftersom de intervjuade klienterna rekryterades av healers är ett urval av påverkan mot positiva helandeupplevelser möjligt.
SLUTSATS:
Vi antar att begrepp meningsbyggande, resursaktivering och användningen av klienternas förväntningar hjälper till att förklara data. Med utgångspunkt i det emiska perspektivet föreslår vi att använda följande resultat för ytterligare prospektiva studier: positiva kroppsupplevelser, förändringar av självbegrepp och värden, förändringar av medicinska symtom och klagomål. Från det etiska perspektivet bör fysisk, emotionell, social och andlig välbefinnande, känsla av koherens, meningsfullhet i livet, empowerment, resursaktivering, förändring och symptomkontroll undersökas ytterligare som potentiella resultat.

Perceived outcomes of spiritual healing and explanations--a qualitative study on the perspectives of German healers and their clients.
T
eut M1, Stöckigt B, Holmberg C, Besch F, Witt CM, Jeserich F.
Author information
Institute for Social Medicine, Epidemiology, and Health Economics Charité Universitätsmedizin Berlin, Luisenstr, 57, 10117 Berlin, Germany. michael.teut@charite.de.
BACKGROUND:
Limited research has been conducted on contemporary spiritual healing in European countries. The aim of this article is to report how German healers and their clients experienced and perceived the outcomes of spiritual healing and which explanations they use to describe the perceived effects.
METHODS:
Semistructured interviews and participatory observation was used to collect data from spiritual healers and their clients. Analyses were based on the methodological concept of directed qualitative content analysis. Data was analyzed using MAXQDA software, discussed and reviewed by a multidisciplinary research team consisting of medical anthropologists, medical doctors and a religious studies scholar.
RESULTS:
In total 15 healers and 16 clients participated in this study, 24 interviews with healers, 20 interviews with clients and 8 participatory observations were analyzed. Healers and clients reported outcomes as positively perceived body sensations, increased well-being, positive emotions and symptomatic relief of medical complaints. Clients often described changes in their self-concepts and adapted life values. Explanations for perceived effects included connecting with transcendent sources, construction of meaning, as a result of the client-healer relationship, and as empowerment to make changes. Because the interviewed clients were recruited by the healers, a selection bias towards positive healing experiences is possible.
CONCLUSION:
We hypothesize that concepts of meaning construction, resource activation and the utilization of the clients' expectations help to explain the data. Grounded in the emic perspective, we propose to use the following outcomes for further prospective studies: positive body sensations, changes of self-concepts and values, changes of medical symptoms and complaints. From the etic perspective, physical, emotional, social and spiritual wellbeing, sense of coherence, meaningfulness of life, empowerment, resource activation, change and symptom control should be further explored as potential outcomes.