Psykologiska faktorer är förknippade med kronisk smärta. Kan Mindfulness meditation kan förbättra symtomen.
Målet var att utvärdera effekterna av mindfulness meditation i kronisk smärta.

En systematisk sökning av fyra databaser identifierade 534 citat; 13 Randomiserade kontrollerade försök uppfyllde inklusionskriterierna. Mindfulness meditation minskade signifikant depression [Standardiserad medelskillnad (SMD) -0,28; 95% konfidensintervall (Cl) -0,53, -0,03; P = 0,03; I = 0%]. För smärtstillande smärta (SMD -0,03; 95% CI -0,42, 0,16; I = 0%), sensorisk smärta (SMD -0,02; 95% CI -0,31, 0,27; I = 0%) och ångest (SMD -0,16; 95 % CI -0,47, 0,15; I = 0%) Det fanns en trend mot fördelar med intervention. Livskvaliteten på psykisk hälsa (SMD 0,65, 95% CI -0,27, 1,58; I = 69%), fysisk hälsa (SMD 0,08; 95% CI -0,40, 0,56; I = 32%) och övergripande poäng (SMD 0,86 , 95% CI -0,06, 1,78; I = 88%) förbättrad med mindfulness-meditation.
SAMMANFATTNING:
Mindfulness meditation har mest framträdande effekter på psykologiska aspekter i att leva med kronisk smärta, minskar depression och ger ökad livskvalitet.

Does mindfulness meditation improve chronic pain? A systematic review.
Ball EF1, Nur Shafina Muhammad Sharizan E, Franklin G, Rogozińska E.
Author information
1
aWomen's Health Research Unit, Centre for Primary Care and Public Health, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London bRoyal Liverpool University Hospital, Liverpool cThe Royal London Hospital, Barts Health NHS Trust dMultidisciplinary Evidence Synthesis Hub (mEsh), Centre for Primary Care and Public Health, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK.
Abstract
PURPOSE OF REVIEW:
Psychological factors are associated with chronic pain. Mindfulness meditation may ameliorate symptoms. The objective was to evaluate the effects of mindfulness meditation in chronic pain.
RECENT FINDINGS:
A systematic search of four databases identified 534 citations; 13 Randomised controlled trials satisfied the inclusion criteria. Mindfulness meditation significantly reduced depression [Standardised mean difference (SMD) -0.28; 95% confidence interval (CI) -0.53, -0.03; P = 0.03; I = 0%]. For affective pain (SMD -0.13; 95% CI -0.42, 0.16; I = 0%), sensory pain (SMD -0.02; 95% CI -0.31, 0.27; I = 0%) and anxiety (SMD -0.16; 95% CI -0.47, 0.15; I = 0%) there was a trend towards benefit with intervention. Quality of life items on mental health (SMD 0.65; 95% CI -0.27, 1.58; I = 69%), physical health (SMD 0.08; 95% CI -0.40, 0.56; I = 32%) and overall score (SMD 0.86, 95% CI -0.06, 1.78; I = 88%) improved with mindfulness meditation.
SUMMARY:
Mindfulness meditation has most prominent effect on psychological aspects on living with chronic pain, improving associated depression and quality of life.