En studie från 1994
Clin J Pain. 1994 dec, 10 (4): 296-302.
Effekt av andlig healing på kronisk idiopatisk smärta: en medicinsk och psykologisk studie.
Sundblom DM1, Haikonen S, Niemi-Pynttäri J, Tigerstedt I.
FÖRFATTARINFORMATION
Abstrakt
MÅL:
Att studera under en period av ett och ett halvt år effekten av andlig healing på patienter med idiopatisk smärtsyndrom med hjälp av flera psykologiska och medicinska parametrar.
DESIGN:
Randomiserad klinisk studie.
MILJÖ:
Psykologklinik.
PATIENTER:
Tjugofyra patienter med idiopatisk kronisk smärta som hade gått igenom en psykologisk intervju med förbehandling, tilldelades slumpmässigt för att få andlig healing eller ingen aktiv behandling.
HUVUDSÄTTNINGS ÅTGÄRDER:
Medicinsk intervju (Visual Analog Scale and Pain Clinic Investigation Formula); International Association for Study of Pain (IASP) Data Base Outline; psykologisk intervju (Hopkins Symptom Checklist, Middlesex Hospital Questionnaire, Becks Depression Inventory, Coping Strategy Questionnaire, Health Locus of Control skala). Patienterna utvärderades vid baslinjen och vid 2 veckor efterbehandling. Slutlig bedömning vid 1 års efterbehandling gjordes med en modifierad form av IASP Data Base Outline.
RESULTAT:
Det var en mindre minskning av analgetiskt läkemedelsintag och en förbättring av sömnmönstren hos patienter behandlade av läkaren. I allmänhet förblev kliniska variabler oförändrade. Attityderna mot andlig healing förbättras. Det var en minskning av känslan av hopplöshet (p <0,05) och ett ökat acceptans av psykologiska faktorer som orsaker till smärta (p <0,05). Andra poäng av de psykologiska testerna påverkades inte av läkning. Hälften (n = 6) av de behandlade patienterna ansåg att andlig healing gav dem lite lättnad.
SLUTSATS:
Andlig healing framstår harmlöst och var subjektivt hjälpande för vissa patienter som lider av idiopatisk kronisk smärtsyndrom.

Clin J Pain. 1994 Dec;10(4):296-302.
Effect of spiritual healing on chronic idiopathic pain: a medical and psychological study.
Sundblom DM1, Haikonen S, Niemi-Pynttäri J, Tigerstedt I.
Author information
Abstract
OBJECTIVE:
To study over a period of one and a half years the effect of spiritual healing on patients with idiopathic pain syndrome using several psychological and medical parameters.
DESIGN:
Randomized clinical trial.
SETTING:
Outpatient pain clinic.
PATIENTS:
Twenty-four patients with idiopathic chronic pain who had passed a pretreatment psychological interview were allocated randomly to receive spiritual healing or no active treatment.
MAIN OUTCOME MEASURES:
Medical interview (Visual Analog Scale and Pain Clinic Investigation Formula); International Association for the Study of Pain (IASP) Data Base Outline; psychological interview (Hopkin's Symptom Checklist, Middlesex Hospital Questionnaire, Beck's Depression Inventory, Coping Strategy Questionnaire, Health Locus of Control scale). Patients were evaluated at baseline and at 2 weeks posttreatment. Final assessment at 1 year posttreatment was done with a modified form of IASP Data Base Outline.
RESULTS:
There was a minor decrease in analgesic drug intake and an improvement in sleep patterns in patients treated by the healer. Generally, clinical variables remained unchanged. Attitudes toward spiritual healing improved. There was a decrease in the feeling of hopelessness (p < 0.05) and an increased acceptance of psychological factors as reasons for pain (p < 0.05). Other scores of the psychological tests were unaffected by the healing. However, half (n = 6) of the treated patients felt that spiritual healing gave them some relief.
CONCLUSION:
Spiritual healing appears harmless and was subjectively helpful to some patients suffering from idiopathic chronic pain syndrome.